?!DOCTYPE html> 河北PPR管材(公司,厂家,批发) - 河北神通塑业有限公?/title> <meta name="Keywords" content="快三微信计划群,微信快三计划群,快三微信高手计划群,上海快三走势图表今天"> <meta name="Description" content="▓快三微信计划群▓2019年全新上线【彩70彩票6c70.com 实力计划师w_x:xu6678t】互动交流网站,点击下载助手软件app,送28-88彩金.唯一官方出品。-1/11/19-不过此时,雷狐和幽冥犬则是出现在了三快的前方,照三快这么打下去,迟早得把无畏方舟给拆了。"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <meta name="baidu-site-verification" content="GG6gCPPqDk" /> <link href="/template/hebeishengtong01001/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/hebeishengtong01001/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body><div style='display:none'><pre id='6150b'><dl id='6150b'></dl></pre><strike id='6150b'></strike><p id='6150b'><legend id='6150b'></legend><noframes id='6150b'><small id='6150b'></small><noframes id='6150b'></noframes></noframes></p><style id='6150b'><q id='6150b'></q></style><big id='6150b'></big><form id='6150b'></form><blockquote id='6150b'><ul id='6150b'><span id='6150b'><b id='6150b'><ol id='6150b'><big id='6150b'><span id='6150b'></span></big></ol><small id='6150b'></small><ol id='6150b'><ul id='6150b'><tbody id='6150b'><fieldset id='6150b'><strong id='6150b'><li id='6150b'><bdo id='6150b'><abbr id='6150b'></abbr></bdo><span id='6150b'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='6150b'><noframes id='6150b'><tbody id='6150b'></tbody></noframes></legend></b><strong id='6150b'></strong></span></ul></blockquote><center id='6150b'><small id='6150b'><ins id='6150b'><td id='6150b'><div id='6150b'></div></td></ins></small></center><del id='6150b'><p id='6150b'></p><noscript id='6150b'><small id='6150b'><b id='6150b'></b><style id='6150b'></style><i id='6150b'></i><small id='6150b'><dl id='6150b'></dl><fieldset id='6150b'><form id='6150b'><dt id='6150b'><code id='6150b'></code><code id='6150b'><div id='6150b'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='6150b'><kbd id='6150b'></kbd><sup id='6150b'><th id='6150b'></th></sup></thead><sup id='6150b'><strong id='6150b'><i id='6150b'></i></strong><small id='6150b'><div id='6150b'></div></small><ins id='6150b'></ins></sup><legend id='6150b'><table id='6150b'></table></legend></noscript></del><li id='6150b'><optgroup id='6150b'></optgroup></li><label id='6150b'></label><label id='6150b'></label><sub id='6150b'></sub><del id='6150b'></del><em id='6150b'><dd id='6150b'></dd></em><small id='6150b'></small><optgroup id='6150b'><dfn id='6150b'></dfn></optgroup><option id='6150b'><tr id='6150b'><code id='6150b'></code></tr></option><fieldset id='6150b'></fieldset><strong id='6150b'></strong><noframes id='6150b'><tfoot id='6150b'></tfoot></noframes><q id='6150b'><code id='6150b'><select id='6150b'></select></code></q><fieldset id='6150b'><big id='6150b'><tt id='6150b'></tt></big><p id='6150b'></p></fieldset><li id='6150b'></li><li id='6150b'></li><tfoot id='6150b'></tfoot><small id='6150b'></small><ul id='6150b'></ul><option id='6150b'></option><pre id='6150b'><ins id='6150b'></ins></pre><select id='6150b'></select><ins id='6150b'><td id='6150b'><i id='6150b'></i></td><u id='6150b'><code id='6150b'><thead id='6150b'><button id='6150b'><thead id='6150b'><option id='6150b'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='6150b'><em id='6150b'><big id='6150b'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='6150b'><strong id='6150b'></strong><del id='6150b'></del></sup><label id='6150b'></label><q id='6150b'><b id='6150b'><acronym id='6150b'></acronym><div id='6150b'><button id='6150b'><table id='6150b'></table><sup id='6150b'><dd id='6150b'><tfoot id='6150b'></tfoot></dd><blockquote id='6150b'><noframes id='6150b'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='6150b'><ul id='6150b'><li id='6150b'></li></ul></div></q><tfoot id='6150b'><font id='6150b'><i id='6150b'><dd id='6150b'></dd></i></font></tfoot><tr id='6150b'><optgroup id='6150b'></optgroup></tr><address id='6150b'><tfoot id='6150b'></tfoot><dd id='6150b'></dd></address><option id='6150b'><abbr id='6150b'><style id='6150b'></style><tt id='6150b'></tt><font id='6150b'></font><u id='6150b'><tt id='6150b'></tt></u></abbr></option><dd id='6150b'><ol id='6150b'></ol></dd><bdo id='6150b'><acronym id='6150b'><pre id='6150b'></pre></acronym><b id='6150b'><span id='6150b'></span></b><form id='6150b'></form></bdo><dl id='6150b'></dl><thead id='6150b'></thead><tt id='6150b'><tt id='6150b'></tt><sub id='6150b'><i id='6150b'><dt id='6150b'></dt><p id='6150b'></p></i></sub></tt><acronym id='6150b'><dd id='6150b'></dd></acronym><small id='6150b'><acronym id='6150b'><i id='6150b'><label id='6150b'><kbd id='6150b'><form id='6150b'><div id='6150b'><strike id='6150b'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='6150b'></bdo><strike id='6150b'><table id='6150b'></table></strike></small><strike id='6150b'></strike><abbr id='6150b'></abbr><tbody id='6150b'></tbody><sup id='6150b'></sup><code id='6150b'><ul id='6150b'><tfoot id='6150b'></tfoot></ul></code><bdo id='6150b'></bdo><tr id='6150b'></tr><sup id='6150b'></sup><abbr id='6150b'></abbr><dfn id='6150b'><dir id='6150b'><p id='6150b'></p></dir><small id='6150b'><div id='6150b'></div></small></dfn><th id='6150b'><noscript id='6150b'></noscript></th><address id='6150b'><abbr id='6150b'></abbr><big id='6150b'></big></address><ol id='6150b'><dd id='6150b'><address id='6150b'></address></dd></ol><sub id='6150b'><optgroup id='6150b'></optgroup><thead id='6150b'></thead></sub><th id='6150b'><del id='6150b'></del></th><dd id='6150b'><small id='6150b'></small></dd><option id='6150b'><thead id='6150b'></thead></option><blockquote id='6150b'></blockquote><option id='6150b'></option><noframes id='6150b'><legend id='6150b'><style id='6150b'><dir id='6150b'><q id='6150b'></q></dir></style></legend></noframes><u id='6150b'></u><table id='6150b'><table id='6150b'><dir id='6150b'><thead id='6150b'><dl id='6150b'><td id='6150b'></td></dl></thead></dir><noframes id='6150b'><i id='6150b'><tr id='6150b'><dt id='6150b'><q id='6150b'><span id='6150b'><b id='6150b'><form id='6150b'><ins id='6150b'></ins><ul id='6150b'></ul><sub id='6150b'></sub></form><legend id='6150b'></legend><bdo id='6150b'><pre id='6150b'><center id='6150b'></center></pre></bdo></b><th id='6150b'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='6150b'><optgroup id='6150b'><dfn id='6150b'><del id='6150b'><code id='6150b'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='6150b'><div id='6150b'><tfoot id='6150b'></tfoot><dl id='6150b'><fieldset id='6150b'></fieldset></dl></div></noframes><label id='6150b'></label></table><tfoot id='6150b'></tfoot></table><span id='6150b'></span><dfn id='6150b'></dfn><tr id='6150b'></tr><th id='6150b'><tt id='6150b'></tt><dd id='6150b'></dd></th><optgroup id='6150b'></optgroup><blockquote id='6150b'></blockquote><center id='6150b'></center><em id='6150b'><kbd id='6150b'></kbd><li id='6150b'><span id='6150b'></span></li><pre id='6150b'></pre></em><ol id='6150b'><tt id='6150b'><label id='6150b'><kbd id='6150b'></kbd></label></tt></ol><sub id='6150b'><sup id='6150b'><dl id='6150b'></dl><td id='6150b'></td><tt id='6150b'><blockquote id='6150b'><big id='6150b'><ol id='6150b'><tt id='6150b'><code id='6150b'><p id='6150b'></p><small id='6150b'><li id='6150b'></li><button id='6150b'><tfoot id='6150b'><i id='6150b'></i></tfoot></button><tbody id='6150b'><em id='6150b'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='6150b'><i id='6150b'><span id='6150b'></span><dt id='6150b'><ol id='6150b'></ol><b id='6150b'></b><strike id='6150b'><dir id='6150b'></dir></strike></dt><legend id='6150b'></legend><tr id='6150b'><optgroup id='6150b'><label id='6150b'><select id='6150b'><tt id='6150b'><blockquote id='6150b'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='6150b'></b></i><dfn id='6150b'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='6150b'></option><td id='6150b'><big id='6150b'><tfoot id='6150b'></tfoot></big><strong id='6150b'></strong></td><tfoot id='6150b'></tfoot><tfoot id='6150b'><pre id='6150b'><acronym id='6150b'><table id='6150b'><dir id='6150b'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='6150b'></tt><strong id='6150b'><u id='6150b'><div id='6150b'><div id='6150b'><q id='6150b'></q></div><strong id='6150b'><dt id='6150b'><sub id='6150b'><li id='6150b'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='6150b'></big><th id='6150b'></th><dd id='6150b'><center id='6150b'></center></dd><td id='6150b'></td><ol id='6150b'><dd id='6150b'><th id='6150b'></th></dd></ol><dt id='6150b'><div id='6150b'><abbr id='6150b'><strike id='6150b'></strike></abbr></div></dt><center id='6150b'></center><center id='6150b'></center><bdo id='6150b'><dd id='6150b'><abbr id='6150b'><strike id='6150b'></strike><ul id='6150b'><del id='6150b'><q id='6150b'><tbody id='6150b'><noframes id='6150b'><bdo id='6150b'></bdo><ul id='6150b'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='6150b'><big id='6150b'><dt id='6150b'><acronym id='6150b'></acronym><q id='6150b'><select id='6150b'><center id='6150b'><dir id='6150b'></dir></center></select><noscript id='6150b'><strong id='6150b'><tr id='6150b'></tr></strong><label id='6150b'></label><strike id='6150b'></strike><option id='6150b'><u id='6150b'><ol id='6150b'><blockquote id='6150b'></blockquote></ol></u></option><table id='6150b'></table></noscript><i id='6150b'><abbr id='6150b'></abbr></i><thead id='6150b'><strong id='6150b'><b id='6150b'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='6150b'></acronym><sub id='6150b'></sub><optgroup id='6150b'><del id='6150b'><optgroup id='6150b'></optgroup></del><button id='6150b'></button></optgroup><ul id='6150b'><em id='6150b'></em><dir id='6150b'><td id='6150b'></td><address id='6150b'></address><td id='6150b'></td><thead id='6150b'><thead id='6150b'></thead><ul id='6150b'></ul></thead></dir><del id='6150b'></del><thead id='6150b'></thead></ul><acronym id='6150b'></acronym></bdo><legend id='6150b'><font id='6150b'><font id='6150b'><span id='6150b'><tr id='6150b'><option id='6150b'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='6150b'><b id='6150b'><select id='6150b'></select></b></tbody><div id='6150b'><form id='6150b'></form><fieldset id='6150b'><pre id='6150b'><kbd id='6150b'><u id='6150b'><form id='6150b'><li id='6150b'><th id='6150b'><dt id='6150b'></dt></th></li><span id='6150b'></span></form><address id='6150b'></address></u><u id='6150b'><tt id='6150b'></tt></u></kbd></pre><p id='6150b'></p></fieldset></div><tbody id='6150b'><blockquote id='6150b'><style id='6150b'></style></blockquote><u id='6150b'></u></tbody><fieldset id='6150b'></fieldset><form id='6150b'></form><li id='6150b'><abbr id='6150b'></abbr></li><acronym id='6150b'></acronym><tt id='6150b'><dl id='6150b'></dl></tt><fieldset id='6150b'></fieldset><em id='6150b'></em><b id='6150b'></b><p id='6150b'></p><tbody id='6150b'><address id='6150b'></address><dd id='6150b'></dd></tbody><dir id='6150b'></dir><tbody id='6150b'></tbody><ul id='6150b'><select id='6150b'></select></ul><td id='6150b'></td><kbd id='6150b'><tt id='6150b'><q id='6150b'></q></tt></kbd><tfoot id='6150b'><select id='6150b'><abbr id='6150b'></abbr><table id='6150b'></table></select></tfoot><em id='6150b'><optgroup id='6150b'><label id='6150b'></label><ol id='6150b'><dir id='6150b'><label id='6150b'></label><form id='6150b'><thead id='6150b'><tbody id='6150b'></tbody></thead></form></dir><table id='6150b'><form id='6150b'><table id='6150b'><legend id='6150b'><li id='6150b'></li><big id='6150b'><span id='6150b'><optgroup id='6150b'><span id='6150b'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='6150b'></noscript><div id='6150b'><code id='6150b'><sup id='6150b'><kbd id='6150b'></kbd></sup><thead id='6150b'><small id='6150b'></small></thead></code></div><dt id='6150b'></dt></table></form></table><abbr id='6150b'><small id='6150b'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='6150b'><optgroup id='6150b'></optgroup></abbr><sup id='6150b'></sup><abbr id='6150b'><style id='6150b'><strike id='6150b'><b id='6150b'><i id='6150b'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='6150b'></table><dl id='6150b'></dl><strike id='6150b'></strike><tt id='6150b'><p id='6150b'></p></tt><div id='6150b'><noscript id='6150b'></noscript><dt id='6150b'><bdo id='6150b'><strong id='6150b'><sup id='6150b'><acronym id='6150b'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='6150b'><tbody id='6150b'></tbody><tbody id='6150b'><dl id='6150b'></dl><del id='6150b'></del><ins id='6150b'><dfn id='6150b'><button id='6150b'></button></dfn></ins><td id='6150b'></td><option id='6150b'></option><tbody id='6150b'><sub id='6150b'><acronym id='6150b'><font id='6150b'><ins id='6150b'></ins></font><tr id='6150b'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='6150b'></dir><address id='6150b'><bdo id='6150b'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='6150b'><q id='6150b'><dd id='6150b'><fieldset id='6150b'></fieldset></dd></q></form><ol id='6150b'></ol><tfoot id='6150b'></tfoot></dt></div><pre id='6150b'><tt id='6150b'></tt><noframes id='6150b'></noframes></pre><dir id='6150b'><tt id='6150b'><q id='6150b'></q><select id='6150b'><dir id='6150b'></dir><ins id='6150b'><li id='6150b'></li></ins><small id='6150b'><ul id='6150b'></ul></small><pre id='6150b'></pre></select></tt><ul id='6150b'></ul></dir><th id='6150b'></th><ol id='6150b'><sup id='6150b'><i id='6150b'><pre id='6150b'><table id='6150b'></table></pre></i></sup></ol><option id='6150b'></option><dt id='6150b'></dt><sup id='6150b'></sup><big id='6150b'></big><thead id='6150b'></thead><p id='6150b'></p><td id='6150b'><acronym id='6150b'><div id='6150b'><tt id='6150b'></tt></div><fieldset id='6150b'></fieldset><bdo id='6150b'></bdo><em id='6150b'><font id='6150b'></font></em></acronym></td><dir id='6150b'></dir><u id='6150b'></u><strong id='6150b'><td id='6150b'></td></strong><tt id='6150b'></tt><q id='6150b'><legend id='6150b'><bdo id='6150b'><bdo id='6150b'><legend id='6150b'><b id='6150b'><strong id='6150b'><label id='6150b'><sup id='6150b'><u id='6150b'><sup id='6150b'></sup></u><big id='6150b'></big><select id='6150b'></select></sup><p id='6150b'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='6150b'></noscript><dt id='6150b'></dt></bdo></legend></q><small id='6150b'></small><b id='6150b'></b><li id='6150b'><p id='6150b'><label id='6150b'><table id='6150b'><sup id='6150b'><em id='6150b'></em></sup></table><blockquote id='6150b'></blockquote></label></p></li><blockquote id='6150b'></blockquote><dd id='6150b'><thead id='6150b'></thead><abbr id='6150b'><noscript id='6150b'><tbody id='6150b'><style id='6150b'><sup id='6150b'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common107.js"></script> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="fl"> 您好,欢迎光临“河北神通塑业有限公司”网站! </div> <div class="fr"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('http://www.shentongppr.com','河北PPR管材(公司,厂家,批发) - 河北神通塑业有限公?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iheader" class="w1200"> <div class="logo fl"><h1><img src="/uploads/logo/20130826013922.jpg" alt="河北神通塑业有限公?/></h1></div> <div class="topnav fr"> <div class="navTop"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/phone.jpg" class="fr" /> <form class="topform" name="formSeach" action="/key.aspx" > <input type="text" class="formtext" name="k" value="" placeholder="请输入搜索内? /> <input type="submit" class="formsub" value="" align="top"> </form> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/about-about6.html" rel="nofollow">服务和支?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">合作与代?/a></li> <li><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">客户案例</a></li> <li><a href="/about-about5.html" rel="nofollow">诚聘英才</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">下载中心</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- banner --> <div class="banner"> <div class="fullSlide"> <div class="bd"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/supply-1.html" class="f_pic" target="_blank"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/ban1.jpg" /> </a> <a rel="nofollow" class="f_title" target="_blank"> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply-10.html" class="f_pic" target="_blank"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/ban2.jpg" /> </a> <a rel="nofollow" class="f_title" target="_blank"> </a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul></ul></div> <span class="prev"></span> <span class="next"></span> </div> </div> <!-- banner End --> <div class="main w1200"> <div class="mainL fl"> <h4></h4> <dl> <dt><a href="/pprgc/" title="PPR管材">PPR管材</a></dt> <dd><a href="/supply-1.html">铝塑PPR管材</a></dd> <dd><a href="/supply-2.html">PPR管批发厂?/a></dd> <dd><a href="/supply/3.html">石家庄PPR?/a></dd> <dd><a href="/supply/4.html">河北PPR管材</a></dd> <dt><a href="/pertdng/" title="PERT地暖?>PERT地暖?/a></dt> <dd><a href="/supply/10.html">PERT地暖?/a></dd> <dd><a href="/supply/11.html">PERT地暖管批?/a></dd> <dd><a href="/supply/12.html">采暖管地暖管</a></dd> <dd><a href="/supply-13.html">PERT地暖管价?/a></dd> <dt><a href="/pprgj/" title="PPR管件">PPR管件</a></dt> <dd><a href="/supply-5.html">PPR?/a></dd> <dd><a href="/supply/7.html">石家庄PPR管件</a></dd> <dd><a href="/supply-9.html">河北PPR管件</a></dd> <dd><a href="/supply-67.html">ppr地暖?/a></dd> <dt><a href="/pvcgc/" title="PVC管材">PVC管材</a></dt> <dd><a href="/supply-17.html">专业生产PVC管材</a></dd> <dd><a href="/supply-18.html">PVC管材批发</a></dd> <dd><a href="/supply-25.html">PVC管材</a></dd> <dd><a href="/supply-30.html">PVC管生产厂?/a></dd> <dt><a href="/pvcgj/" title="PVC管件">PVC管件</a></dt> <dd><a href="/supply-19.html">PVC管件</a></dd> <dd><a href="/supply-20.html">PVC管件批发</a></dd> <dd><a href="/supply-21.html">PVC检查口</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> <div class="mainR fr"> <div class="mainRtit"><h4>产品详情</h4><span>/PRODUCTS</span><i><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/pprgc/">PPR管材</a> > <a href="/supply-4.html">河北PPR管材</a></i></div> <div class="content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #dbdbdb; background:#f7f7f7;"> <tr> <td width="170" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #dbdbdb;"><p style="background:#fff; width:163px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705201552470001144151752.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705201552470001144151752.jpg" class="tip" width="163" height="144" onload="imgZoomer(this,163,144)"/></p><b></b></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <th width="20%">产品名称?/th> <td><h1><span id="nesttitle">河北PPR管材</span></h1></td> </tr> <tr> <th>来源?/th> <td><a href='/supply-4.html'>http://www.foropasion.com/supply-4.html</a></td> </tr> <tr> <th>发布时间?/th> <td>2013/8/23 0:00:00</td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> <div><div> <p> <span style="line-height:2;">    河北<a href="/pprgc/" target="_blank">PPR管材</a>管件厂家直销,质优价廉,欢迎新老客户来电洽谈订购。电?8831146906 </span> </p> <p> <span style="line-height:2;">    PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">    河北神通塑业有限公司坐落于石家庄栾城县,位于河北省省会石家庄东南部。北临首都北京,天津新港,毗邻京广铁路,107国道?08国道、距北京320公里,据天津新港300公里,地理位置优越,交通方便。是一家集生产、销售于一体,专业生产新型绿色环保塑料管道的企业。主导“佛斯特”PP-R管材/管件系列、PE-RT地暖采热系列、PE管材/管件系列?a href="/supply/54.html" target="_blank">PPR铝塑?/a>?a href="/pvcgc/" target="_blank">PVC管材</a>/管件系列?   </span> </p> <div> <span style="line-height:2;">      公司拥有先进水平的自动化制造设备,产品规格齐全?nbsp;遵循“追求卓越,提供优质服务”的质量方针,神通塑业率先通过ISO9001?000质量体系认证。公司拥有完整的管理体系,包括采购部门、生产部门、质检部门、销售部门,在各部门的相互协调和共同努力下,佛斯特已畅销全国并且出口到中东、非洲、东南亚和澳洲?nbsp;    </span> </div> <div> <span style="line-height:2;">    河北神通塑业将秉承“诚信、合作、平等、共赢”的经营理念,全身心的为客户服务,力争使公司品牌形象在国内和国际市场上都得到提升?/span> </div> </div> <p> <span style="line-height:2;"> </span> </p></div> <p>上一?<a href="/supply-5.html">PPR?/a>    下一?<a href="/supply/3.html">石家庄PPR?/a></p> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=ppr%b9%dc'>ppr?/a>,<a href='/key.aspx?k=ppr%b9%dc%b3%a7%bc%d2'>ppr管厂?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b5%d8%c5%af%b9%dc'>地暖?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b5%d8%c5%af%b9%dc%b3%a7%bc%d2'>地暖管厂?/a>,</div> <div class="xiguantit">相关信息</div> <ul class="newslist"> <li><a href="/news/336.html" title="内贸出口齐开?PPR管远销新加坡碧桂园"><span>2017-06-05</span>内贸出口齐开?PPR管远销新加坡碧桂园...</a></li> <li><a href="/news-326.html" title="热烈庆祝神通塑业石家庄展会圆满结束!!?><span>2017-04-26</span>热烈庆祝神通塑业石家庄展会圆满结束!!?..</a></li> <li><a href="/news-316.html" title="ppr管经久耐用用处?><span>2017-03-15</span>ppr管经久耐用用处?..</a></li> <li><a href="/news-312.html" title="冬天怎么使用ppr管方便又舒适?ppr管厂家告诉您"><span>2017-02-10</span>冬天怎么使用ppr管方便又舒适?ppr管厂家告诉您...</a></li> </ul> <div class="xiguantit">相关产品</div> <div class="xiguanpro"> <li><h4><a href="/supply-109.html" title="ppr管生产厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705161556021241144125034.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705161556021241144125034.jpg" alt="ppr管生产厂?></a></h4><h5><a href="/supply-109.html" title="ppr管生产厂?>ppr管生产厂?/a></h5></li> <li><h4><a href="/supply/108.html" title="河北ppr管生产厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/20170115111015.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/20170115111015.jpg" alt="河北ppr管生产厂?></a></h4><h5><a href="/supply-108.html" title="河北ppr管生产厂?>河北ppr管生产厂?/a></h5></li> <li><h4><a href="/supply/107.html" title="地暖?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705161739124761144195779.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705161739124761144195779.jpg" alt="地暖?></a></h4><h5><a href="/supply-107.html" title="地暖?>地暖?/a></h5></li> <li><h4><a href="/supply/106.html" title="PPR?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705171442377171144163986.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705171442377171144163986.jpg" alt="PPR?></a></h4><h5><a href="/supply-106.html" title="PPR?>PPR?/a></h5></li> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootn"> <div class="ifootleft"> <div class="ifootnav"> <a href="/" rel="nofollow"> 网站首页 </a> | <a href="/about/" rel="nofollow"> 公司介绍 </a> | <a href="/contact/" rel="nofollow"> 联系我们 </a> | <a href="/4g/"> 手机网站 </a> | <a href="#" rel="nofollow"> 返回顶部 </a> </div> <div class="ifoottext"> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow"> JCB?17 </a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业系统" target="_blank" rel="nofollow"> 筑巢 </a> <div class="cnzz" rel="nofollow" style="display:inline;"> </div> <div style="display:inline;"> Copyright©www.foropasion.com( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow"> 复制链接 </a> )河北神通塑业有限公司地暖管哪家好?供应订做多少钱?怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供ppr管厂家、、、等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! <br/> <div class="cityspread" style="display:inline;"> <strong> 热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx~city=hebei" title="河北" target="_blank" rel="nofollow">河北</a> <a href="/city_index.aspx~city=beijing" title="北京" target="_blank" rel="nofollow">北京</a> <a href="/city_index.aspx~city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/city_index.aspx~city=shandong" title="山东" target="_blank" rel="nofollow">山东</a> <a href="/city_index.aspx~city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx~city=henan" title="河南" target="_blank" rel="nofollow">河南</a> <a href="/city_index.aspx~city=tianjin" title="天津" target="_blank" rel="nofollow">天津</a> <a href="/city_index.aspx~city=shanghai" title="上海" target="_blank" rel="nofollow">上海</a> <a href="/city_index.aspx~city=shanxi" title="山西" target="_blank" rel="nofollow">山西</a> <a href="/city_index.aspx~city=taiyuan" title="太原" target="_blank" rel="nofollow">太原</a> </div> <div> <p> 技术支持: <a href="http://www.shidaihudong.com" rel="nofollow" title="时代互动" alt="时代互动" > <img src="/template/hebeishengtong01001/images/sdhd.jpg" alt="时代互动" title="时代互动"/> </a> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=13011102000419" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="/template/hebeishengtong01001/images/ba.png" style="float:left;"/>冀公网安备 13011102000419?/a> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="ifootright"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/erweima.png" alt="河北神通塑业有限公?> </div> </div> </div> <!-- zhuchaoCMS --> <!-- zhuchaoCMS End --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?053661277423f6a13aa2c310b075eac0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script><div style="display: none;"><a href="/6QQ/2066" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/7of/1534" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/2tB/0742" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/1rY/6515" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> </div><script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/footer107.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body> </html>