?!DOCTYPE html> PVC管材(厂家,价格,批发) - 河北神通塑业有限公?/title> <meta name="Keywords" content="快三微信计划群,微信快三计划群,快三微信高手计划群,上海快三精准计划网"> <meta name="Description" content="▓快三微信计划群▓2019年全新上线【彩70彩票6c70.com 实力计划师w_x:xu6678t】互动交流网站,点击下载助手软件app,送28-88彩金.唯一官方出品。-1/11/19-‘哇!七品的雷霆幻果!这可是好东西啊!‘看着丝丝闪电缭绕的红艳果实,三快的眼睛睁得老大。"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <meta name="baidu-site-verification" content="GG6gCPPqDk" /> <link href="/template/hebeishengtong01001/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/hebeishengtong01001/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body><div style='display:none'><q id='0mmal'></q><tt id='0mmal'><dd id='0mmal'><noscript id='0mmal'><dl id='0mmal'><i id='0mmal'></i><dd id='0mmal'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='0mmal'></tr><td id='0mmal'></td><q id='0mmal'></q><dd id='0mmal'></dd><div id='0mmal'><button id='0mmal'><tfoot id='0mmal'><i id='0mmal'><dl id='0mmal'><i id='0mmal'><strike id='0mmal'><dt id='0mmal'></dt></strike></i></dl></i><pre id='0mmal'></pre></tfoot><u id='0mmal'></u><small id='0mmal'></small></button><tr id='0mmal'></tr></div><strike id='0mmal'></strike><label id='0mmal'></label><button id='0mmal'></button><optgroup id='0mmal'></optgroup><dd id='0mmal'></dd><sup id='0mmal'><del id='0mmal'><strike id='0mmal'><dd id='0mmal'></dd></strike></del></sup><fieldset id='0mmal'><p id='0mmal'></p></fieldset><big id='0mmal'><big id='0mmal'><address id='0mmal'><dl id='0mmal'></dl></address><dd id='0mmal'></dd><table id='0mmal'><abbr id='0mmal'><strong id='0mmal'><blockquote id='0mmal'></blockquote></strong></abbr><td id='0mmal'><pre id='0mmal'></pre></td></table></big></big><q id='0mmal'><abbr id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></abbr></q><li id='0mmal'><q id='0mmal'><acronym id='0mmal'><dd id='0mmal'><td id='0mmal'><noframes id='0mmal'><tr id='0mmal'><strong id='0mmal'></strong><small id='0mmal'></small><button id='0mmal'></button><li id='0mmal'><noscript id='0mmal'><big id='0mmal'></big><dt id='0mmal'></dt></noscript></li></tr><ol id='0mmal'><option id='0mmal'><table id='0mmal'><blockquote id='0mmal'><tbody id='0mmal'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='0mmal'></u><kbd id='0mmal'><kbd id='0mmal'></kbd></kbd></noframes><abbr id='0mmal'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='0mmal'><button id='0mmal'><abbr id='0mmal'></abbr></button></thead><button id='0mmal'><u id='0mmal'><u id='0mmal'></u></u><tr id='0mmal'><optgroup id='0mmal'><dd id='0mmal'><dfn id='0mmal'><tt id='0mmal'><thead id='0mmal'><optgroup id='0mmal'></optgroup></thead></tt><legend id='0mmal'></legend><noframes id='0mmal'><b id='0mmal'><form id='0mmal'></form></b></noframes></dfn><pre id='0mmal'></pre></dd></optgroup><dl id='0mmal'><big id='0mmal'><dd id='0mmal'><td id='0mmal'><dir id='0mmal'></dir></td></dd></big><optgroup id='0mmal'></optgroup><dfn id='0mmal'></dfn></dl></tr></button><strong id='0mmal'></strong><ol id='0mmal'><dfn id='0mmal'><kbd id='0mmal'></kbd></dfn></ol><ul id='0mmal'></ul><noframes id='0mmal'></noframes><blockquote id='0mmal'></blockquote><fieldset id='0mmal'></fieldset><sup id='0mmal'><p id='0mmal'><tt id='0mmal'><sup id='0mmal'><bdo id='0mmal'><ol id='0mmal'><sup id='0mmal'><dl id='0mmal'><em id='0mmal'><label id='0mmal'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='0mmal'></address></sup></tt></p><fieldset id='0mmal'><noframes id='0mmal'><code id='0mmal'><strong id='0mmal'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='0mmal'></sup><div id='0mmal'><pre id='0mmal'><select id='0mmal'></select><td id='0mmal'></td></pre></div><kbd id='0mmal'><u id='0mmal'></u></kbd><div id='0mmal'></div><blockquote id='0mmal'></blockquote><q id='0mmal'></q><th id='0mmal'></th><big id='0mmal'></big><address id='0mmal'><b id='0mmal'><select id='0mmal'></select></b></address><code id='0mmal'></code><ul id='0mmal'><strike id='0mmal'></strike></ul><noscript id='0mmal'></noscript><pre id='0mmal'></pre><div id='0mmal'><p id='0mmal'></p></div><tfoot id='0mmal'></tfoot><thead id='0mmal'><bdo id='0mmal'></bdo></thead><kbd id='0mmal'></kbd><p id='0mmal'><fieldset id='0mmal'><style id='0mmal'></style></fieldset></p><acronym id='0mmal'><big id='0mmal'><code id='0mmal'></code></big></acronym><noframes id='0mmal'><fieldset id='0mmal'></fieldset></noframes><ol id='0mmal'></ol><font id='0mmal'></font><td id='0mmal'><ol id='0mmal'></ol></td><center id='0mmal'></center><option id='0mmal'></option><legend id='0mmal'></legend><big id='0mmal'></big><sub id='0mmal'><ol id='0mmal'><li id='0mmal'><label id='0mmal'></label></li></ol></sub><i id='0mmal'><ol id='0mmal'></ol></i><del id='0mmal'></del><tr id='0mmal'><tr id='0mmal'><bdo id='0mmal'><form id='0mmal'><em id='0mmal'></em><ins id='0mmal'><center id='0mmal'><center id='0mmal'></center></center></ins><pre id='0mmal'><em id='0mmal'></em><abbr id='0mmal'><legend id='0mmal'><div id='0mmal'><center id='0mmal'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='0mmal'></b><noframes id='0mmal'><span id='0mmal'></span></noframes><font id='0mmal'><ol id='0mmal'></ol></font><td id='0mmal'><abbr id='0mmal'><option id='0mmal'><big id='0mmal'></big></option></abbr><dfn id='0mmal'></dfn></td><form id='0mmal'><legend id='0mmal'></legend></form><td id='0mmal'><strike id='0mmal'><blockquote id='0mmal'></blockquote></strike></td><sup id='0mmal'><fieldset id='0mmal'><li id='0mmal'></li></fieldset></sup><option id='0mmal'></option><thead id='0mmal'></thead><del id='0mmal'></del><b id='0mmal'><tfoot id='0mmal'></tfoot><i id='0mmal'></i></b><sup id='0mmal'></sup><thead id='0mmal'></thead><kbd id='0mmal'></kbd><acronym id='0mmal'><strike id='0mmal'></strike></acronym><table id='0mmal'><select id='0mmal'></select></table><strong id='0mmal'></strong><center id='0mmal'></center><p id='0mmal'><b id='0mmal'><bdo id='0mmal'><span id='0mmal'></span></bdo></b></p><tr id='0mmal'><form id='0mmal'><strong id='0mmal'><dir id='0mmal'></dir></strong><th id='0mmal'></th></form><strong id='0mmal'><select id='0mmal'></select></strong></tr><form id='0mmal'><pre id='0mmal'></pre></form><code id='0mmal'></code><optgroup id='0mmal'></optgroup><strong id='0mmal'><td id='0mmal'><table id='0mmal'><legend id='0mmal'><legend id='0mmal'><big id='0mmal'><fieldset id='0mmal'><q id='0mmal'><tfoot id='0mmal'><big id='0mmal'><tt id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></tt></big><p id='0mmal'></p><button id='0mmal'><table id='0mmal'><ins id='0mmal'></ins><tt id='0mmal'><li id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='0mmal'><td id='0mmal'></td><tfoot id='0mmal'></tfoot></tr><strong id='0mmal'><span id='0mmal'><dfn id='0mmal'></dfn><bdo id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='0mmal'></button><ol id='0mmal'><font id='0mmal'><blockquote id='0mmal'><center id='0mmal'></center></blockquote></font></ol><strong id='0mmal'></strong><dl id='0mmal'><legend id='0mmal'></legend><sub id='0mmal'><small id='0mmal'></small></sub></dl><style id='0mmal'></style><pre id='0mmal'><code id='0mmal'></code></pre><big id='0mmal'></big><font id='0mmal'></font><bdo id='0mmal'></bdo><dfn id='0mmal'><dd id='0mmal'><button id='0mmal'><strike id='0mmal'><div id='0mmal'><div id='0mmal'><legend id='0mmal'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='0mmal'><q id='0mmal'></q></optgroup></dd><ol id='0mmal'><q id='0mmal'><dfn id='0mmal'><button id='0mmal'><tbody id='0mmal'><tbody id='0mmal'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='0mmal'></dl><fieldset id='0mmal'></fieldset><u id='0mmal'></u><div id='0mmal'><ins id='0mmal'></ins></div><strong id='0mmal'></strong><center id='0mmal'></center><strong id='0mmal'></strong><small id='0mmal'></small><td id='0mmal'><q id='0mmal'><q id='0mmal'><b id='0mmal'><optgroup id='0mmal'></optgroup></b></q><ol id='0mmal'><bdo id='0mmal'></bdo></ol><dd id='0mmal'><th id='0mmal'></th></dd><blockquote id='0mmal'></blockquote><ul id='0mmal'><style id='0mmal'></style></ul></q></td><noscript id='0mmal'></noscript><ol id='0mmal'></ol><p id='0mmal'></p><strong id='0mmal'><big id='0mmal'></big><strike id='0mmal'><q id='0mmal'><sup id='0mmal'></sup></q></strike></strong><p id='0mmal'><thead id='0mmal'><acronym id='0mmal'><tfoot id='0mmal'><kbd id='0mmal'></kbd><form id='0mmal'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='0mmal'></fieldset><b id='0mmal'><dt id='0mmal'></dt></b><sup id='0mmal'></sup><label id='0mmal'></label><noframes id='0mmal'><ins id='0mmal'></ins></noframes><td id='0mmal'></td><dfn id='0mmal'></dfn><font id='0mmal'><style id='0mmal'></style></font><tr id='0mmal'><td id='0mmal'></td></tr><dfn id='0mmal'><ul id='0mmal'></ul></dfn><tr id='0mmal'></tr><abbr id='0mmal'></abbr><strong id='0mmal'></strong><dt id='0mmal'></dt><span id='0mmal'><label id='0mmal'><td id='0mmal'></td></label><address id='0mmal'></address></span><label id='0mmal'><bdo id='0mmal'><dt id='0mmal'><dl id='0mmal'></dl></dt></bdo></label><abbr id='0mmal'><optgroup id='0mmal'></optgroup></abbr><code id='0mmal'></code><address id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></address><td id='0mmal'><style id='0mmal'><tbody id='0mmal'></tbody><strong id='0mmal'></strong></style></td><ul id='0mmal'><ul id='0mmal'></ul></ul><del id='0mmal'></del><th id='0mmal'><option id='0mmal'><legend id='0mmal'></legend></option></th><b id='0mmal'></b><i id='0mmal'><noscript id='0mmal'></noscript></i><q id='0mmal'></q><select id='0mmal'></select><option id='0mmal'></option><optgroup id='0mmal'><big id='0mmal'></big></optgroup><noframes id='0mmal'><acronym id='0mmal'><em id='0mmal'></em><td id='0mmal'><div id='0mmal'></div></td></acronym><address id='0mmal'><big id='0mmal'><big id='0mmal'></big><legend id='0mmal'></legend></big></address></noframes><ul id='0mmal'></ul><abbr id='0mmal'><p id='0mmal'><small id='0mmal'><bdo id='0mmal'><code id='0mmal'><i id='0mmal'><legend id='0mmal'></legend></i><sub id='0mmal'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='0mmal'></noscript><tr id='0mmal'></tr><select id='0mmal'><button id='0mmal'><dfn id='0mmal'><p id='0mmal'></p><q id='0mmal'></q></dfn></button><noframes id='0mmal'></noframes><b id='0mmal'></b></select><font id='0mmal'></font><option id='0mmal'></option><fieldset id='0mmal'></fieldset><noframes id='0mmal'><i id='0mmal'><div id='0mmal'><ins id='0mmal'></ins></div></i></noframes><tr id='0mmal'></tr><label id='0mmal'><small id='0mmal'></small><b id='0mmal'></b></label><noscript id='0mmal'><tr id='0mmal'></tr><div id='0mmal'></div><noscript id='0mmal'></noscript><tr id='0mmal'></tr></noscript><center id='0mmal'></center><dl id='0mmal'></dl><blockquote id='0mmal'></blockquote><pre id='0mmal'><dl id='0mmal'><noframes id='0mmal'><i id='0mmal'></i></noframes><dt id='0mmal'></dt></dl><label id='0mmal'><dfn id='0mmal'></dfn></label></pre><dir id='0mmal'></dir><strike id='0mmal'></strike><thead id='0mmal'></thead><span id='0mmal'></span><i id='0mmal'></i><font id='0mmal'></font><style id='0mmal'></style><font id='0mmal'></font><td id='0mmal'><select id='0mmal'><b id='0mmal'><address id='0mmal'><noscript id='0mmal'><acronym id='0mmal'></acronym></noscript></address><style id='0mmal'><tbody id='0mmal'></tbody></style></b></select><ul id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></ul></td><strike id='0mmal'><dt id='0mmal'></dt></strike><dfn id='0mmal'></dfn><dir id='0mmal'><b id='0mmal'></b><font id='0mmal'></font></dir><ul id='0mmal'></ul><q id='0mmal'></q><acronym id='0mmal'></acronym><center id='0mmal'><strong id='0mmal'></strong></center><ins id='0mmal'><label id='0mmal'></label><span id='0mmal'></span></ins><li id='0mmal'><blockquote id='0mmal'></blockquote></li><th id='0mmal'><table id='0mmal'></table></th><tfoot id='0mmal'></tfoot><ins id='0mmal'></ins><table id='0mmal'></table><noscript id='0mmal'><del id='0mmal'><ol id='0mmal'><center id='0mmal'><ul id='0mmal'></ul><div id='0mmal'></div></center></ol></del></noscript><strong id='0mmal'><legend id='0mmal'></legend><td id='0mmal'></td></strong><font id='0mmal'><font id='0mmal'></font></font><noscript id='0mmal'><em id='0mmal'><form id='0mmal'><sub id='0mmal'></sub></form><bdo id='0mmal'></bdo></em></noscript><address id='0mmal'></address><center id='0mmal'><del id='0mmal'></del><sup id='0mmal'></sup></center><kbd id='0mmal'></kbd><font id='0mmal'><b id='0mmal'></b><table id='0mmal'></table><blockquote id='0mmal'></blockquote></font><big id='0mmal'><q id='0mmal'><center id='0mmal'><button id='0mmal'></button></center></q></big><i id='0mmal'><form id='0mmal'><option id='0mmal'></option><dir id='0mmal'><thead id='0mmal'></thead></dir></form><tr id='0mmal'><strike id='0mmal'><noframes id='0mmal'><dl id='0mmal'></dl></noframes></strike><dt id='0mmal'></dt></tr></i><dfn id='0mmal'></dfn><tbody id='0mmal'></tbody><select id='0mmal'><dir id='0mmal'><noscript id='0mmal'><th id='0mmal'><strike id='0mmal'></strike><small id='0mmal'></small></th></noscript><tbody id='0mmal'><em id='0mmal'><optgroup id='0mmal'></optgroup><style id='0mmal'><tr id='0mmal'></tr><address id='0mmal'></address></style></em></tbody><code id='0mmal'><noscript id='0mmal'><ins id='0mmal'><font id='0mmal'></font></ins></noscript></code></dir><p id='0mmal'></p><dl id='0mmal'></dl></select><form id='0mmal'><bdo id='0mmal'></bdo><optgroup id='0mmal'><tbody id='0mmal'></tbody></optgroup><blockquote id='0mmal'><button id='0mmal'><pre id='0mmal'><li id='0mmal'><tfoot id='0mmal'><kbd id='0mmal'></kbd></tfoot><fieldset id='0mmal'><dd id='0mmal'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='0mmal'></table><span id='0mmal'><dl id='0mmal'></dl></span></blockquote></form><em id='0mmal'><small id='0mmal'><blockquote id='0mmal'></blockquote></small></em><tfoot id='0mmal'></tfoot><del id='0mmal'><pre id='0mmal'></pre></del><em id='0mmal'><acronym id='0mmal'><th id='0mmal'></th></acronym></em><fieldset id='0mmal'></fieldset><code id='0mmal'><noframes id='0mmal'></noframes></code><form id='0mmal'><optgroup id='0mmal'><dir id='0mmal'></dir></optgroup></form><strong id='0mmal'></strong><ins id='0mmal'><option id='0mmal'></option></ins><dd id='0mmal'></dd><span id='0mmal'><tbody id='0mmal'></tbody></span><strong id='0mmal'><pre id='0mmal'><form id='0mmal'></form></pre></strong><li id='0mmal'><abbr id='0mmal'><dir id='0mmal'></dir><acronym id='0mmal'></acronym></abbr></li><ol id='0mmal'></ol><strike id='0mmal'></strike><label id='0mmal'></label><legend id='0mmal'><address id='0mmal'><thead id='0mmal'><tr id='0mmal'></tr></thead></address><dt id='0mmal'></dt></legend><thead id='0mmal'></thead><ins id='0mmal'><big id='0mmal'></big></ins><kbd id='0mmal'></kbd><center id='0mmal'><acronym id='0mmal'></acronym><code id='0mmal'></code></center><ul id='0mmal'><pre id='0mmal'></pre></ul><style id='0mmal'><dt id='0mmal'><noframes id='0mmal'></noframes></dt><sub id='0mmal'></sub><b id='0mmal'></b></style></div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/common107.js"></script> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="fl"> 您好,欢迎光临“河北神通塑业有限公司”网站! </div> <div class="fr"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onClick="window.external.addfavorite('http://www.shentongppr.com','PVC管材(厂家,价格,批发) - 河北神通塑业有限公?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="iheader" class="w1200"> <div class="logo fl"><h1><img src="/uploads/logo/20130826013922.jpg" alt="河北神通塑业有限公?/></h1></div> <div class="topnav fr"> <div class="navTop"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/phone.jpg" class="fr" /> <form class="topform" name="formSeach" action="/key.aspx" > <input type="text" class="formtext" name="k" value="" placeholder="请输入搜索内? /> <input type="submit" class="formsub" value="" align="top"> </form> </div> <div class="nav"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/about-about6.html" rel="nofollow">服务和支?/a></li> <li><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">合作与代?/a></li> <li><a href="/about/about4.html" rel="nofollow">客户案例</a></li> <li><a href="/about-about5.html" rel="nofollow">诚聘英才</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">下载中心</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- banner --> <div class="banner"> <div class="fullSlide"> <div class="bd"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/supply-1.html" class="f_pic" target="_blank"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/ban1.jpg" /> </a> <a rel="nofollow" class="f_title" target="_blank"> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply-10.html" class="f_pic" target="_blank"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/ban2.jpg" /> </a> <a rel="nofollow" class="f_title" target="_blank"> </a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul></ul></div> <span class="prev"></span> <span class="next"></span> </div> </div> <!-- banner End --> <div class="main w1200"> <div class="mainL fl"> <h4></h4> <dl> <dt><a href="/pprgc/" title="PPR管材">PPR管材</a></dt> <dd><a href="/supply-1.html">铝塑PPR管材</a></dd> <dd><a href="/supply-2.html">PPR管批发厂?/a></dd> <dd><a href="/supply/3.html">石家庄PPR?/a></dd> <dd><a href="/supply/4.html">河北PPR管材</a></dd> <dt><a href="/pertdng/" title="PERT地暖?>PERT地暖?/a></dt> <dd><a href="/supply/10.html">PERT地暖?/a></dd> <dd><a href="/supply/11.html">PERT地暖管批?/a></dd> <dd><a href="/supply/12.html">采暖管地暖管</a></dd> <dd><a href="/supply-13.html">PERT地暖管价?/a></dd> <dt><a href="/pprgj/" title="PPR管件">PPR管件</a></dt> <dd><a href="/supply-5.html">PPR?/a></dd> <dd><a href="/supply/7.html">石家庄PPR管件</a></dd> <dd><a href="/supply-9.html">河北PPR管件</a></dd> <dd><a href="/supply-67.html">ppr地暖?/a></dd> <dt><a href="/pvcgc/" title="PVC管材">PVC管材</a></dt> <dd><a href="/supply-17.html">专业生产PVC管材</a></dd> <dd><a href="/supply-18.html">PVC管材批发</a></dd> <dd><a href="/supply-25.html">PVC管材</a></dd> <dd><a href="/supply-30.html">PVC管生产厂?/a></dd> <dt><a href="/pvcgj/" title="PVC管件">PVC管件</a></dt> <dd><a href="/supply-19.html">PVC管件</a></dd> <dd><a href="/supply-20.html">PVC管件批发</a></dd> <dd><a href="/supply-21.html">PVC检查口</a></dd> </dl> <div class="clear"></div> </div> <div class="mainR fr"> <div class="mainRtit"><h4>产品详情</h4><span>/PRODUCTS</span><i><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/pvcgc/">PVC管材</a> > <a href="/supply-25.html">PVC管材</a></i></div> <div class="content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #dbdbdb; background:#f7f7f7;"> <tr> <td width="170" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #dbdbdb;"><p style="background:#fff; width:163px;"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/20170115011726.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/20170115011726.jpg" class="tip" width="163" height="144" onload="imgZoomer(this,163,144)"/></p><b></b></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <th width="20%">产品名称?/th> <td><h1><span id="nesttitle">PVC管材</span></h1></td> </tr> <tr> <th>来源?/th> <td><a href='/supply-25.html'>http://www.foropasion.com/supply-25.html</a></td> </tr> <tr> <th>发布时间?/th> <td>2013/9/3 0:00:00</td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> <div><span style="line-height:2;">     PVC给水管是以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料,添加定量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水用管材?/span> <p> <span style="line-height:2;">PVC给水管的规格尺寸有?0、?5、?2、?0、?0、?3、?5、?0、?10、?25、?40、?60、?80、?00、?25、?50、?80、?15、?55、?00等。PVC给水管所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示。公称压力规定为0.63Mpa?.8Mpa?.0Mpa?.25Mpa?.6Mpa?种。每个压力区的小口径的管材规定为?.63Mpa管材的小口径?3mm?.8Mpa管材的小口径?0mm?.0Mpa管材的小口径?0mm?.25Mpa管材的小口径?2mm?.6Mpa管材的小口径?0mm?5mm。管材长度一般为4m?m,也可由供需双方协商而定?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">主要特点</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">1.质轻,搬运装卸便利:密度较小,搬运、装卸、施工方便?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">2.耐腐蚀性优良:具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对于化学工业之用途甚为适合?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">3.流体阻力小:管材内壁光滑,其粗糙系数仅为0.009,流体阻力小,有效地改善了管网的水力条件,减少了系统运行费用?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">4.机械强度大:管材具有良好的耐压性能,抗冲击性能和抗拉伸强度性能?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">5.施工简易:管道连接施工迅速容易,施工工程费低廉?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">6.造价低廉:价格低,而且运输、施工方便,使用寿命长,因此总体造价低廉?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">7.不影响水质:由溶解试验证实不影响水质,适宜大面积推广应用?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">材料特?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">ABS(丙烯腈-丁二?苯乙烯共聚物?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">ABS是用于输送饮用水,泥浆和化学品。DWV(漏极废物排气)应用程序的常用的?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">未增塑的聚氯乙烯(UPVC)和CPVC(后氯化聚氯乙烯?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">UPVC整个工作温度范围内具有优异的耐化学性,具有广泛的工作压力带。由于长期高强度的特性,刚度和成本效益,UPVC系统占相当大的比例的塑料管道安装?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">CPVC是耐多种酸,碱,盐,链烷烃,卤素和醇类。这是不抗溶剂,芳烃和某些氯代烃?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">PP(聚丙烯?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">聚丙烯是适合使用的食品,饮用水和超纯净的水域,以及在制药,化工等行业?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">PE(聚乙烯?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">聚乙烯已被成功地使用多年的饮用水和废水,有害废物,和压缩气体的安全输送?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">应用范围</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">1.民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统;</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">2.居住小区、厂区埋地给水系统;</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">3.城市供水管道系统?/span> </p> <p> <span style="line-height:2;">4.水处理厂水处理管道系统;</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">5.海水养殖业;</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用管?/span> </p></div> <p>上一?<a href="/supply-26.html">河北地暖管生产厂?/a>    下一?<a href="/supply/24.html">ppr管件</a></p> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=ppr%b9%dc'>ppr?/a>,<a href='/key.aspx~k=ppr%b9%dc%b3%a7%bc%d2'>ppr管厂?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b5%d8%c5%af%b9%dc'>地暖?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b5%d8%c5%af%b9%dc%b3%a7%bc%d2'>地暖管厂?/a>,</div> <div class="xiguantit">相关信息</div> <ul class="newslist"> <li><a href="/news/336.html" title="内贸出口齐开?PPR管远销新加坡碧桂园"><span>2017-06-05</span>内贸出口齐开?PPR管远销新加坡碧桂园...</a></li> <li><a href="/news-326.html" title="热烈庆祝神通塑业石家庄展会圆满结束!!?><span>2017-04-26</span>热烈庆祝神通塑业石家庄展会圆满结束!!?..</a></li> <li><a href="/news-316.html" title="ppr管经久耐用用处?><span>2017-03-15</span>ppr管经久耐用用处?..</a></li> <li><a href="/news-312.html" title="冬天怎么使用ppr管方便又舒适?ppr管厂家告诉您"><span>2017-02-10</span>冬天怎么使用ppr管方便又舒适?ppr管厂家告诉您...</a></li> </ul> <div class="xiguantit">相关产品</div> <div class="xiguanpro"> <li><h4><a href="/supply-109.html" title="ppr管生产厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705161556021241144125034.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705161556021241144125034.jpg" alt="ppr管生产厂?></a></h4><h5><a href="/supply-109.html" title="ppr管生产厂?>ppr管生产厂?/a></h5></li> <li><h4><a href="/supply/108.html" title="河北ppr管生产厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/20170115111015.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/20170115111015.jpg" alt="河北ppr管生产厂?></a></h4><h5><a href="/supply-108.html" title="河北ppr管生产厂?>河北ppr管生产厂?/a></h5></li> <li><h4><a href="/supply/107.html" title="地暖?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705161739124761144195779.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705161739124761144195779.jpg" alt="地暖?></a></h4><h5><a href="/supply-107.html" title="地暖?>地暖?/a></h5></li> <li><h4><a href="/supply/106.html" title="PPR?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11441/201705171442377171144163986.jpg?path=www.shentongppr.com/uploads/cp/201705171442377171144163986.jpg" alt="PPR?></a></h4><h5><a href="/supply-106.html" title="PPR?>PPR?/a></h5></li> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="ifooter" align="center"> <div class="ifootn"> <div class="ifootleft"> <div class="ifootnav"> <a href="/" rel="nofollow"> 网站首页 </a> | <a href="/about/" rel="nofollow"> 公司介绍 </a> | <a href="/contact/" rel="nofollow"> 联系我们 </a> | <a href="/4g/"> 手机网站 </a> | <a href="#" rel="nofollow"> 返回顶部 </a> </div> <div class="ifoottext"> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow"> JCB?17 </a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业系统" target="_blank" rel="nofollow"> 筑巢 </a> <div class="cnzz" rel="nofollow" style="display:inline;"> </div> <div style="display:inline;"> Copyright©www.foropasion.com( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow"> 复制链接 </a> )河北神通塑业有限公司地暖管哪家好?供应订做多少钱?怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供ppr管厂家、、、等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! <br/> <div class="cityspread" style="display:inline;"> <strong> 热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx~city=hebei" title="河北" target="_blank" rel="nofollow">河北</a> <a href="/city_index.aspx~city=beijing" title="北京" target="_blank" rel="nofollow">北京</a> <a href="/city_index.aspx~city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/city_index.aspx~city=shandong" title="山东" target="_blank" rel="nofollow">山东</a> <a href="/city_index.aspx~city=liaoning" title="辽宁" target="_blank" rel="nofollow">辽宁</a> <a href="/city_index.aspx~city=henan" title="河南" target="_blank" rel="nofollow">河南</a> <a href="/city_index.aspx~city=tianjin" title="天津" target="_blank" rel="nofollow">天津</a> <a href="/city_index.aspx~city=shanghai" title="上海" target="_blank" rel="nofollow">上海</a> <a href="/city_index.aspx~city=shanxi" title="山西" target="_blank" rel="nofollow">山西</a> <a href="/city_index.aspx~city=taiyuan" title="太原" target="_blank" rel="nofollow">太原</a> </div> <div> <p> 技术支持: <a href="http://www.shidaihudong.com" rel="nofollow" title="时代互动" alt="时代互动" > <img src="/template/hebeishengtong01001/images/sdhd.jpg" alt="时代互动" title="时代互动"/> </a> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=13011102000419" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="/template/hebeishengtong01001/images/ba.png" style="float:left;"/>冀公网安备 13011102000419?/a> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> <div class="ifootright"> <img src="/template/hebeishengtong01001/images/erweima.png" alt="河北神通塑业有限公?> </div> </div> </div> <!-- zhuchaoCMS --> <!-- zhuchaoCMS End --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?053661277423f6a13aa2c310b075eac0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script><div style="display: none;"><a href="/0uk/1124" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/6yQ/6438" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/7xv/4817" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/4Vi/0630" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> <a href="/6ZB/5007" title="΢żƻȺ-Ⱥ" >΢żƻȺ-Ⱥ</a> </div><script language="javascript" type="text/javascript" src="/@uploads/js/footer107.js"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body> </html>